GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ- ASOCIAȚIA MICROREGIONALA ȚARA FĂGETULUI

 Asociaţia MICROREGIONALA ȚARA FĂGETULUI este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări Axei 4 LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și a altor programe de dezvoltare microregională în teritoriul alocat Asociaţiei,  în ansamblu şi la nivelul fiecăreia din cele 14 (paisprezece) comunități reprezentate în asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţii rurale la procesul de dezvoltare locală.
Asociaţia se constituie în baza prevederilor OG Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin L.246/2005, ca persoană juridică Romînă, de drept privat şi îşi desfăşoară acivitatea în temeiul prevederilor legale române şi a prezentului statut.
Scopul Asociației il constituie DEZVOLTAREA durabilă a MICROREGIUNII ȚARA FĂGETULUI și a comunităţilor din Microregiune, prin promovarea cooperării factorilor decizionali Publici și Privați și a dezvoltării Specificului local, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare si a Planului de Dezvoltare Locala în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Plecând de la Analiza SWOT dezvoltată – în cadrul unui proces participativ cu toţi factorii interesaţi de dezvoltarea microregiunii – tot în cadrul unui proces participativ a fost iniţiată dezvoltarea Microregiunii pe următoarele direcţii strategice:

 • Agricultura si silvicultura
 • Turism rural si agroturism
 • Traditii si mestesuguri
 • Infrastructură socială şi edilitară

Pentru fiecare direcţie au fost stabilite Obiective strategice obiective pe care:

 • pe de o parte, operaţionalizat în cadrul Planului de finanţare
 • pe de altă parte gândit integrat în cadrul unui plan de măsuri care să faciliteze accesul la oportunităţile oferite şi de alte proiecte structurale.

Planul de măsuri propus spre finanţare din Leader integrează măsurile următoare:
(şi procentul din valoarea toatală)


1. Instalarea tinerilor fermieri - 112

1%

2.Modernizarea exploataţiilor agricole - 121

23%

3.Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii - 122

8%

4.Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere - 123

8%

5.Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii - 125

7%

6.Infiintarea grupurilor de producători - 142

1%

7.Sprijinirea pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi - 312

11%

8.Incurajarea activitatilor turistice - 313

14%

9.Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale - 322

12%

10.Implementarea proiectelor de cooperare - 421

4%

Asistenţă tehnică

12%

Planul de finanţare are următoarele caracteristici:

 • Pune accent pe INOVARE – în evaluarea tehnică realizată la nivel local – INOVAREA este un criteriu important de evaluare a proiectelor; propune proiectele integrate pe 2 măsuri din PNDR – Măsurile 121 şi 313;
 • Pune accent pe COOPERARE – atât prin finanţarea măsurii 421 (cu 3 proiecte – un proiect mai mult decât medis preconizată în PNDR) cât şi prin includerea PARTENERIATULUI ca modalitate de implementare a proiectelor – este criteriu de evaluare locală din grila de evalurea a proiectelor;
 • Integrarea măsurilor din PNDR – planul de finanţare presupune finanţarea a 10 măsuri din PNDR;
 • Pune accent pe sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă;
 • Pune accent pe implicarea tinerilor în activităţi agricole şi non-agricole la nivelul microregiunii – 30% dintre beneficiari ca fiind tineri;
 • Pune accent pe problemele de mediu –  30% dintre proiectele finanţate vor viza cel puţin o problemă de mediu;

Implementarea Planului de finanţare va fi realizată de GAL care are în componenţă

 • 14 Administratii locale, 9 ONG-uri şi 17 societăţi cu capital privat;
 • are o organizatie etnică şi 2 organizatii au obiective privind protectia mediului şi 1 ocol silvic
 • are ca reprezentanţi legali ai membrilor 16 tineri şi 11 femei

Din comitetul de selectie a proiectelor fac parte 15 membrii – 14 reprezentanti ai organizatiilor din teritoriu si un reprezentant cu acoperire naţională;

            Grupul are o bună reprezentare la nivelul Comitetului de Coordonare al RNDR şi Comitetului de monitorizare al PNDR – având reprezentanţi membrii în acestor foruri.