Anunt important

Asocia?ia Microregională ?ara Făgetului este constituită ca persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală ?i apolitică având la bază un parteneriat public-privat alcătuit pe baza experienţelor anterioare avute prin diverse proiecte în care au fost cuprinşi majoritatea partenerilor care compun acest parteneriat.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Ac?iune Locală Asocia?ia Microregională ?ara Făgetului este conform RPL 2011 de 30.608 locuitori, care sunt dispu?i pe o suprafa?ă totală de 1.281,81 km2.

Grupul de Ac?iune Locală (GAL) Asocia?ia Microregională ?ara Făgetului este un parteneriat public-privat cu rol important pentru dezvoltarea teritoriului reprezentat de GAL, reunind în prezent un număr de 40 de membri, dintre care 13 Administraţii Publice Locale (12 comune: Pietroasa ,Tomeşti ,Curtea, Margina , Balinţ, Dumbrava, Mănăştiur, Nădrag, Bethausen, Bârna, Traian Vuia, Fîrdea ?i ora?ul Făget), iar 27 dintre ei reprezentând ONG –uri ?i sectorul privat.

Teritoriul “Ţara Făgetului” a gasit ca o oportunitate de dezvoltare ?i de finanţare care conduce indiferent de partener, public, privat sau sector civil la creşterea calităţii cetăţenilor din microregiune.

Parteneriatul creat reprezintă esen?a acestui tip de interven?ie, a cre?terii capacită?ii comunită?ilor de a gestiona dezvoltarea teritorială, a dezvoltării ?i a implicării sociale, a apartenen?ei la comunitate, ceea ce contribuie la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată la nivelul microregiunii precum ?i prin dezvoltarea Grupului de Ac?iune Locală.

Partenerii publici, cât ?i cei priva?i sau societatea civilă s-au eviden?iat printr-o activitate intensă în ceea ce prive?te dezvoltarea economică, socială ?i culturală a teritoriului, prin mobilizarea resurselor avute la dispozi?ie către atragerea fondurilor europene ?i crearea locurilor de muncă, păstrarea patrimoniului cultural ?i sprijinirea infrastructurii sociale, reu?ind astfel să aducă o valoare adăugată teritoriului acoperit de parteneriat.

Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un poten?ial agricol ridicat ?i are un istoric recunoscut pentru activită?ile tradi?ionale. O mare parte din membri au ca activitate principală agricultura.

În procesul de formare al parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din domenii diversificate de activitate care să aibă obiectul de activitate în concordan?a cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune Locală Asocia?ia Microregională ?ara Fagetului.

Dintre semnatarii acordului de parteneriat ai acestui teritoriu fac parte:

  • 13 Administraţii Publice Locale, cuprinzând 12 adminstraţii locale ale comunelor şi cea a Oraşului Făget

  • 5 Societă?i Civile;

  • 22 Societăţi cu capital privat .

Referitor la formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul activită?ii în concordan?ă cu specificul teritoriului ?i care au un rol important în dezvoltarea durabilă a acestuia prin activitatea derulată ?i prin inten?ia de a se implica activ în ceea ce înseamnă implementarea unor proiecte inovative ?i atipice propuse în SDL, le men?ionăm în cele ce urmează:

ASOCIA?IA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ “TELECENTRU/TELEHAZ” DUMBRAVA - având ?i ca obiect de activitate: Ocrotirea valorilor naturale ?i a mediului înconjurător;

ASOCIA?IA CULTURALĂ “IGHAZ” DIN DUMBRAVA – IGAZFALVI “IGHAZ” EGYESÜLET- având ?i ca obiect de activitate: -Protec?ia mediului, -Reprezintă interesele tinerilor;

-Reprezintă interesele minorita?ilor locale;

ASOCIA?IA COMUNITARĂ TELECENTRU TRAIAN VUIA - având ?i ca obiect de activitate: -Protec?ia mediului, -Reprezintă interesele tinerilor;

ASOCIA?IA CULTURAL UMANITARĂ „CULT-FAG” FAGET - având ?i ca obiect de activitate: -Reprezintă interesele tinerilor, -Reprezintă interesele femeilor,-Protec?ia mediului ?i conservarea resurselor natural.

De asemenea, în rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL Asocia?ia Microregională ?ara Făgetului sunt prezenţi şi reprezentanţi ai sectorului economic, precum S.C. DAM SERVICE S.R.L. şi GYULAI MIHAI-RAFAEL I.I. având ?i ca obiect de activitate: Activită?i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu , astfel încât sunt reprezentate toate sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului rural.

Componenţa parteneriatului este detaliată în Anexa 3, care face parte integrată din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Asocia?ia Microregională ?ara Făgetului.