Programul LEADER

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafață de cca. 142.000 km²,reprezentând circa 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unități Administrativ-Teritoriale-comune și Unități Administrativ-Teritoriale- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori.

În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală și de funcționare a GAL-urilor, s-a demonstrat că, pe baza specificității sale, abordarea LEADER poate contribui la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor LEADER și poate accelera evoluția structurală a acestora. Implicarea actorilor locali la dezvoltarea zonelor în care sunt activi va contribui la dezvoltarea locală și va conduce la o dezvoltare dinamică, pe bazele unei strategii de dezvoltare locală pregătită, implementată și gestionată de reprezentanții GAL-urilor.

LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populației din teritoriile LEADER și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor LEADER din România.

Finanțarea acțiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, este relevantă, pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER, având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013. Totodată, programul LEADER, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricule Comune ale U.E. și ale PNDR presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia.

LEADER, prin caracterul său transversal poate contribui la majoritatea obiectivelor de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 .Pentru a fi eligibilă SDL trebuie să fie elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. Activitățile LEADER pot și trebuie să corespundă diferitelor tipuri de activități eligibile ale programului de dezvoltare rurală, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei.Grupurile de Acțiune Locală își pot structura strategia în funcție de prioritățile principale identificate în PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL, pentru a avea un domeniu de acțiune mai larg evitându-se prezentare detaliată a tipurilor de acțiuni eligibile care corespund măsurilor standard din PNDR. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice .

LEADER se aplică pentru teritorii cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, inclusiv în orașele mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va acepta un prag minim de 5000 locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori implicați și identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. Suprafață eligibilă LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 locuitori.Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%.